ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση 4.2.5 – Αναβάθμιση - συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 2946
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι Περιφέρειας Κρήτης,
- Περιφέρεια Κρήτης,
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η αναβάθμιση - συμπλήρωση υποδομών παιδικής φροντίδας (κτίρια και
εξοπλισμός λειτουργίας). Επιδιώκεται η εξασφάλιση ικανών υποδομών παιδικής φροντίδας για να εξασφαλιστεί η
πρόσβαση όλων των παιδιών σε δομές παιδικής φροντίδας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η απασχόληση των
γυναικών και γενικότερα των μελών των νέων οικογενειών/νοικοκυριών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση νέων βρεφικών – βρεφονηπιακών σταθμών
στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, αλλά και στους δήμους όπου δεν υπάρχει καμία δομή παιδικής ή βρεφικής φροντίδας. Επίσης στη μετεγκατάσταση σε νέα κτίρια για δομές που λειτουργούν σε μισθωμένα ιδιωτικά ή ακατάλληλα κτήρια.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, για την αποκατάσταση
των στατικών προβλημάτων, την αποκατάσταση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και τη συμμόρφωση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ.99/2017).
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, προκειμένου να παραδίδονται πλήρως λειτουργικές κτιριακές δομές. Για το λόγο αυτό θα προβλέπεται και η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 8.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/07/2023  Λήξη: 31/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5837
Επικοινωνία : ΕΥΔ Προγράμματος Κρήτη
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2813 404500
Μαρία Γιατρομανωλάκη
τηλ: 2813 404531
giatromanolaki@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση