ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 3379
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
- Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
- Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
- ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
- Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της δράσης, είναι να καταρτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας (σε 4.000 ανέργους) με ενίσχυση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ τους σε ειδικότητες σε κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας, σε ειδικότητες των εν λόγω Κλάδων με διατηρήσιμη δυναμική.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω επιμέρους Ενεργειών :
- διερεύνησης και χαρτογράφησης των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων στους κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου σε ειδικότητες και δεξιότητες,
- παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
- συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα),
- πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 13.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 07/06/2019  Λήξη: 02/10/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2022
Ειδικές πληροφορίες : - Συγκριτική Αξιολόγηση Προτάσεων
Επικοινωνία : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Τηλ: 210 5271100
Υπεύθυνος: Βασίλειος Μπρούζος
Τηλ: 210 5271141
Email: vbrouzos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση