ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 2026
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»,
- (Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα)
- Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία.,(Δικαιούχοι Φορείς του Προγράμματος "Βόρειο Αιγαίο 2021-2027")
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Τεχνική Βοήθεια
Σκοπός / Στόχος :
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Προβολή / επικοινωνία του Προγράμματος
- Επιτόπιες επιθεωρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής κατά την υλοποίηση πράξεων του Προγράμματος
- Λοιπές δράσεις της Διαχειριστικής Αρχής για την αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος
- Τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για το λογιστικό κλείσιμο του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020
- Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος για την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των δράσεων
- Αξιολόγηση του Προγράμματος
- Μελέτες προσανατολισμού της αναπτυξιακής διαδικασίας
- Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής ​ικανότητας δικαιούχων​
- Ενέργειες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των αστικών αρχών δυνητικών δικαιούχων και δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.200.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 09/06/2023  Λήξη: 31/12/2027
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_ΤΒ_6
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Πληροφορίες: ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΙΠΕΡΑΣ
Τηλ.: 2251352045, 2251352000
Email: gpiperas@mou.g
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση