ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων σε οριοθετημένα ρέματα – χειμάρρους στις Ζώνες Υψηλού Δυνητικά Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου - Πρόσκληση 1η


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 1047
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Μεταφερόμενη Πράξη "Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση) " (MIS 5067653)
- ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Μεταφερόμενη Πράξη "Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας" (MIS 5060738)
- ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ, Μεταφερόμενη Πράξη "Διευθέτηση - οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας" (MIS 5068880)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων στην πεδινή κοίτη οριοθετημένων ρεμάτων – χειμάρρων, ευθύνης τοπικών αρχών της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL 05).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα διευθέτησης και διαχείρισης πλημμυρικών υδάτων στην πεδινή κοίτη οριοθετημένων ρεμάτων – χειμάρρων, ευθύνης τοπικών αρχών της Περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνουν ονομαστικά τι εξής πράξεις (μεταφορά πράξεων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 - 2020) :
• Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας στον οικισμό Νέας Σελεύκειας του Δήμου Ηγουμενίτσας - Μεταφερόμενη Πράξη "Έργα διευθέτησης ρέματος Γκούρας" (MIS 5060738)
• Διευθέτηση - οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού - Μεταφερόμενη Πράξη
"Διευθέτηση - οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας" (MIS 5068880)
• Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση) - Μεταφερόμενη Πράξη "Κατασκευή έργων διευθέτησης ρέματος στο Δήμο Πάργας (ρέμα Τούση) " (MIS 5067653)
Τα επιλέξιμα έργα αφορούν κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 06/06/2023  Λήξη: 30/10/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ιωάννινα
Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΣΑΓΚΑΣ
Τηλ.: 2651360522
Email: manomats@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση