ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση»


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 1241
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
- Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
- Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης​​
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τ.Α
Σκοπός / Στόχος : Αντικείμενο της Δράσης είναι η επανακατάρτιση - αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα, προσαρμοσμένων για όλα τα επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, ειδική εκπαίδευση), ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο. Στόχος της Δράσης είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.
Η Δράση αφορά τους υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, καθώς και άλλων ειδικών ομάδων δημοσίων υπαλλήλων (πχ κληρικοί).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών και υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ) για την τοπική ανάπτυξη, του Ι.Τ.Α. (Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
- Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την αναγκαία προετοιμασία τους για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών έργων και υπηρεσιών. Επίσης, αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και κυβερνοασφάλειας, των στελεχών μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, του ΕΚΔΔΑ.
Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις:
• Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
• Επιλογή των Υποψηφίων για την καταγραφή των αναγκών τους
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
• Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης
• Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν
• Συντονισμός και διαχείριση της πράξης
• Δημοσιότητα-Αξιολόγηση της δράσης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 20.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/06/2023  Λήξη: 31/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 06_ΕΚΤ+ 3.1.1
Επικοινωνία : Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΕΥΔ Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ)

Ειρήνη Μυριανθοπούλου
213 1500521
imyr@madc

Μάριος Φίλης
213 1500551
filis@madc

Πέτρος Κουτζαμποϊκίδης
213 1500585
p.koutzabo@madc.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση