ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ηπείρου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 1186
Κατηγορία Δικαιούχων : ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Επιμελητήριο Πρέβεζας
- Επιμελητήριο Άρτας
- Επιμελητήριο Ιωαννίνων
- Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
- Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ένταξη πράξεων στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για τις οποίες απαιτείται για λόγους διαχειριστικούς η απόσυρσή τους από το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από
ανέργους, η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας σε κλάδους της περιφερειακής οικονομίας με αναπτυξιακή δυναμική και προοπτικές απασχόλησης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Με την δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
- Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
- Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων ανέργων,
- Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω επιμέρους Ενεργειών:
α) παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής,
β) συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα),
γ) πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, καθώς και ενέργειες για το Συντονισμό,
Διαχείριση, Παρακολούθηση, Δημοσιότητα και άλλα μέτρα πληροφόρησης των ενδιαφερομένων και των εν δυνάμει ωφελούμενων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/05/2023  Λήξη: 31/08/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-009
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο Ιωάννινα, 45221
Πληροφορίες: Νικόλαος Μπαλτογιάννης
Τηλ.: 2651360503, 2651360500
Email: nikobalt@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση