ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων για την Περιφέρεια Ηπείρου – Τμηματοποιημένα έργα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 726
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,
- ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΙΩΝ,
- ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ,
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης επιδιώκεται να ολοκληρωθούν έργα υγρών αποβλήτων οικισμών που δεν ανήκουν στις προτεραιότητες της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και αφορούν υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μικρούς οικισμούς που κατά προτεραιότητα γειτνιάζουν με προστατευόμενες περιοχές, ευαίσθητα υδάτινα συστήματα, ακτές κολύμβησης ή/και συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην ποιότητα του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, με σκοπό την αποφυγή της σταδιακής υποβάθμισής τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η παρούσα υποδράση αφορά στην ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων του «ΕΠ Ήπειρος» 2014-2020, τα οποία αφορούν υποδομές διαχείρισης υγρών αποβλήτων (δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κλπ), που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και δύναται να αποτελέσουν έργα τμηματοποιημένα (phasing)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 10.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/02/2023  Λήξη: 30/09/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-003
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ"
Ιωάννινα, 45221
Πληροφορίες: Σοφία Τσιτουρίδου
Τηλ.: 2651360512, 2651360500
Email: sofitsit@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση