ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2019 - 2020


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δυνητικοί δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί ή Επαγγελματικοί Σύλλογοι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : - Προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
- Αύξηση της εξωστρέφειας και διάχυση της γνώσης ή δικτύωση με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η εφαρμογή της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες ή εν γένει αποτελεσματικότερες μορφές δράσης προς όφελος του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ως επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται η διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με
- την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος,
- τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αστικού περιβάλλοντος,
- την προστασία / διαχείριση ειδών και οικοτόπων της άγριας πανίδας ή χλωρίδας,
- την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή
- άλλες σχετικές θεματικές προσεγγίσεις με επιστημονικό περιεχόμενο.
- το κόστος συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων φορέων σε υπερεθνικούς οργανισμούς που έχουν ως στόχο το συντονισμό ενεργειών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του φυσικού ή του αστικού Περιβάλλοντος. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 600.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 30/08/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Για το 2019 ο προϋπολογισμός είναι 200.000 €
- Κάθε δυνητικά δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση προς χρηματοδότηση, έως 15.000 ευρώ
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
τηλ. 2105241903, 2105241919
email: nfo@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση