ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ηλέκτρα: πρόσκληση - Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΗΛΕΚΤΡΑ: Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων (Πρόγραμμα - Πρόσκληση)
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠΕΝ/ ΤΠΔ/ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» είναι αποκλειστικά δημόσιοι
φορείς και πιο συγκεκριμένα οι φορείς που κάνουν χρήση των κτιρίων του καταλόγου
κτιρίων της παρ. 1, του άρθρου 7, του Ν. 4342/2015, που είναι ιδιόκτητα και
καταλαμβανόμενα από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν. 4270/2014, και
προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο τηρείται με
ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(ΝΠΔΔ), καθώς και οι συμπράξεις αυτών.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος εξειδικεύονται στις ακόλουθες τέσσερις (4)
βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων:
1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.λπ.)
2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κ.λπ.)
3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κ.λπ.)
4. Λοιπών Χρήσεων Κτιρίων (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων,
εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.).
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Το Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» σκοπεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δημόσιου τομέα προωθώντας τον υποδειγματικό ρόλο του Δημοσίου στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Οι προς διάθεση πόροι του προγράμματος είναι 640.000.000 €, ενώ με την αναμενόμενη μόχλευση θα αγγίξουν το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το Πρόγραμμα επιδοτεί επεμβάσεις που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κέλυφος, τα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κτιρίων του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β, με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 670.000.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : - Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους του ιδίου και πόρους προερχόμενους από δανειακή σύμβαση μεταξύ αυτού και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ
- Φορέας Ελέγχου του Προγράμματος ορίζεται το ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), που αναλαμβάνει να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει τον Φορέα Διαχείρισης
Επικοινωνία : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τηλ. Κέντρο: 213-1513000, 213-1515000
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
- Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
- Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
- Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
- Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
- e-mail: tpd@tpd.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση