ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση Χ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι
- Νομικά Πρόσωπα Δήμων
Θεματικός τομέας : - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης.
Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών με σκοπό:
- την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους
- την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
- την προστασία των αδέσποτων ζώων σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
- Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς.
- Κάθε είδος δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των καταφυγίων
- Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε εγκαταστάσεις καταφυγίων που διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 43.000.000,00 ευρώ (€)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 03/06/2019  Λήξη: 31/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Υπουργείο Εσωτερικών
Πληροφορίες: Β. Ρούμπου
Τηλ: 213 136 4721
E – mail: v.roumpou@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση