ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας (Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών)
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας, την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου
Όρους και των νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977, για τη δημιουργία ενός
Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας με:
i. τη δημιουργία
ii. την αναβάθμιση,
iii. τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και
iv. την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και
βελτίωσης των χώρων αναψυχής.
Το έργο θα εντοπίσει, θα χαρτογραφήσει και θα αναδείξει διαδρομές κατάλληλες για πεζοπορία και ποδηλασία λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον δίκτυο μονοπατιών και διαδρομών. Νέες και υπάρχουσες διαδρομές και μονοπάτια θα συνδεθούν για να σχηματίσουν ένα ενοποιημένο Εθνικό Δίκτυο. Επιπλέον, οι χώροι ενδιάμεσης στάσης (χώροι αναψυχής) θα κατασκευαστούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
- Τη δημιουργία νέων μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας
- Τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας, των υπό ένταξη περιοχών
- Τη δημιουργία και βελτίωση των χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου μονοπατιών των υπό ένταξη περιοχών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 29.770.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 31/01/2023  Λήξη: 02/05/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : Πυλώνας: 1. Πράσινη Μετάβαση
Άξονας: 1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων
Δράση: 1.4.3 (16851) Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας
Κωδικός Πρόσκλησης: TA-01/ Ταμείο Ανάκαμψης/ Αναγνωριστικό: 16851
Επικοινωνία : Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας & Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
τηλ. επικ.: 210-8089271
e-mail: taa_helpdesk@necca.gov.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση