ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ (2022)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα, Σωματεία εργαζομένων στην Ελλάδα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και Συνεταιρισμούς εργαζομένων, που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής, συμπράξεις των ανωτέρω φορέων μεταξύ τους, με υποχρεωτική την σύμπραξη, με επικεφαλής τους ανωτέρω φορείς, με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.).
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα
που αφορούν:
α) στην κλιματική αλλαγή,
β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
γ) στην αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,
με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:
o Δαπάνες προσωπικού που απασχολείται αποκλειστικά στην υλοποίηση του έργου (όπως θα αποδεικνύεται από σχετική Σύμβαση). Στις υπόψη δαπάνες δύναται να περιλαμβάνεται και η ασφάλιση εθελοντών οι οποίοι μετέχουν στην υλοποίηση του έργου (όπως θα αποδεικνύεται από σχετική Σύμβαση Εθελοντή).
o Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής μελών της ομάδας έργου για τις ανάγκες του έργου, περιλαμβανομένων και εθελοντών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ημερήσιας αποζημίωσης.
o Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών
o Κόστη αγοράς ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
o Περιορισμένες δαπάνες υποδομών, απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου.
o Αγορά αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.
o Άλλες δαπάνες (δημοσιότητα, ενημερωτικό υλικό κ.ά.).
o Δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τους φορείς υλοποίησης του έργου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και πάγιες λειτουργικές δαπάνες των φορέων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.000.000 € (έως 50.000 €/ έργο)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/12/2022  Λήξη: 05/05/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 04/09/2023
Ειδικές πληροφορίες : Επιμέρους στόχους αποτελούν:
α) η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος
προγράμματος, καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών
εργαλείων
β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις
(για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες δράσεις με συναφείς στόχους).
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση