ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι: Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Σύρου-Ερμούπολης και Νάξου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης από αστικές αρχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την επιλογή των αστικών αρχών και των περιοχών εφαρμογής τους, καθώς και του τύπου των δράσεων που θα προβλεφθεί να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027.
Οι Στρατηγικές ΒΑΑ πριν την υποβολή τους θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους τοπικούς θεσμούς, φορείς και κοινωνικές ομάδες. Η διαβούλευση που διενεργείται σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο της κατάρτισης ΣΒΑΑ υποστηρίζεται από μια συνεκτική ομάδα διοίκησης σε επίπεδο Περιφέρειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στρατηγικές ΒΑΑ:
Τα του Σχεδίου Δράσης που προτείνονται προς χρηματοδότηση από το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 θα πρέπει να εστιάζουν στους παρακάτω στόχους:
Α. Προτεραιότητα 6 “Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών”
Β. Προτεραιότητα 1 “Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού”
Γ. Προτεραιότητα 5 "Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη" (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 25,1 εκ. ευρώ (ΔΔ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 31/05/2023
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η περιοχή εφαρμογής για κάθε Στρατηγική ΒΑΑ θα προταθεί από κάθε Δήμο και θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού [επίπεδο διοικητικής διαίρεσης 8 (“οικισμός”)] έδρας της Περιφερειακής Ενότητας ελάχιστου μόνιμου πληθυσμού 5.000 (σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2021)
- Εγχειρίδιο Στρατηγικών ΒΑΑ
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"
Email: notioaigaio@mou.gr
- Αγάπη Αδαμοπούλου τηλ. 2281360824 - e-mail: aadamopoulou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση