ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους
Θεματικός τομέας : - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΓΙΩΝ
Θεματικοί υποτομείς : - Προμήθειες Μηχανημάτων/ Εξοπλισμού
- Προμήθειες Αυτοκινήτων
Σκοπός / Στόχος : Κατανέμεται, ποσό ύψους μέχρι 28.230.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
-Η αγορά νέων απορριμματοφόρων
- Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου
- Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό
προμήθεια, μηχανήματα έργου.
- Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 28.230.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 28/07/2022  Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Α. Τσιλοφύτη
Τηλέφωνο: 213 1364708
Email: a.tsilofiti@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση