ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Ανάκαμψης
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρειες της Χώρας
- Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων
- Τουριστικοί Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και αποσκοπούν στη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 –
16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6.
«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας»
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ειδικότερα, για τις ανάγκες της Πρόσκλησης, το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ, αναλόγως της
θέσης ανάπτυξής του, διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
Α) Στο αμιγώς αστικό οδικό δίκτυο, που αναπτύσσεται εντός των ορίων των οικισμών ή και βιομηχανικών – βιοτεχνικών περιοχών.
Β) Στο υπεραστικό - περιαστικό οδικό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι στοχευμένες επεμβάσεις – βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 260.000.000,00 ευρώ € (συνολικός προϋπολογισμός)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/07/2022  Λήξη: 29/07/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες : Η πρόσκληση και το υποστηρικτικό υλικό να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
- www.greece20.gov.gr
- www.ypes.gr
Επικοινωνία : Ελευθ. Παπαβασιλόπουλος, 213 136 4425, l.papavasilopoulos@ypes.gov.gr,
Β. Σταμάτης, 213 136 4424, vstamatis@mou.gr
Κ. Κεφαλά, 213 1501 451, nkefala@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση