ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δάνεια ΕΤΕπ - ΤΠ&Δ
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : 1. ∆ήµοι
2. Περιφέρειες
3. Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α.
4. Συνδέσµοι
5. Ενώσεις Ο.Τ.Α
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
- Υποδομές Αθλητισμού (Αθλητικά Κέντρα, κλπ)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Αθλητισμού
- Οδικό δίκτυο
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός των δανείων είναι να χρηματοδοτηθούν έργα που να περιλαµβάνουν επενδύσεις στους τοµείς των µεταφορών, της αποκατάστασης δρόµων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδοµών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν σε έργα των παρακάτω κατηγοριών:
- Οδικό δίκτυο, µεταφορές
- Αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισµός κτιρίων δηµόσιας διοίκησης
- Πολιτιστική, ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά
- Χώροι πρασίνου και αποκατάσταση ανοιχτών δηµόσιων χώρων
- Υγεία/Κοινωνική υποδοµή
- Στέγαση
- Εκπαιδευτικές/ Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Βελτίωση του περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Εφόσον το έργο είναι επιλέξιµο από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων, ο τρόπος χρηματοδότησης είναι: - Μέχρι 75% του συνολικού κόστους του έργου από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - Το υπόλοιπο 25% του συνολικού κόστους του έργου από ιδίους πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2019
Ειδικές πληροφορίες : - Το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισµού από την ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου.
- ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου: µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη
Επικοινωνία : Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

Αθήνα: Τηλ. Κέντρο: 213.21.16.100
Πειραιάς: Τηλ.: 213.21.25.349, 213.2125.350
Θεσσαλονίκη: Τηλ. : 2313.336.800 , 2313.336.888
Πάτρα: Τηλ. : 2613.623.100, 2613.623.125
e-mail: tpd@tpd.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση