ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ένταξη: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα Βραβεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : European Network of Innovation for Inclusion
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) :
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας μέσω της αναγνώρισης καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός, ώστε να μπορούν να εμπνεύσουν άλλους οργανισμούς και επαγγελματίες που εργάζονται στον ίδιο τομέα και, αφετέρου, ώστε να μπορούν να κοινοποιηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το δίκτυο, κοινωνική καινοτομία σημαίνει καλύτερη αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων με ανάπτυξη νέων προτάσεων ή ιδεών, εκτέλεση πιλοτικών έργων και αναπαραγωγή ή κλιμάκωση έργων ή πρακτικών. Η πρόσκληση αφορά δύο κατηγορίες:
- Καλές πρακτικές προώθησης της απασχολησιμότητας μέσω προγραμμάτων ένταξης στην αγορά εργασίας.
- Καλές πρακτικές προώθησης της απασχολησιμότητας μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς.
Τα ανωτέρω προγράμματα θα πρέπει να αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: γυναίκες, ανέργους, νέους, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα χωρίς εκπαιδευτικό υπόβαθρο κ.α.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 21/07/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/06/eggr38414-20220610.pdf
Επικοινωνία :
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση