ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

PLATFORMA Awards


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : PLATFORMA AWARDS
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι
- Περιφέρειες
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Βραβεία
Σκοπός / Στόχος : η PLATFORMA δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για τη βράβευση τοπικών ή περιφερειακών αρχών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται με τουλάχιστον μία τοπική ή
περιφερειακή αρχή από χώρα-εταίρο στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική και
Νότια Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη ή τη Μέση Ανατολή και η συνεργασία
αυτή να συμβάλλει στην αμοιβαία ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην
υλοποίηση ενός ή περισσότερων από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(SDGs).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το βραβείο αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού ύψους 20.000 ευρώ για την προώθηση και προβολή του βραβευθέντος έργου συνεργασίας, την κάλυψη των δαπανών για τη συμμετοχή στην τελετή
απονομής (Νοέμβριος τ.ε.), καθώς και την πρόσβαση στο δίκτυο της PLATFORMA για την απόκτηση ειδημοσύνης σε συνέδρια και εργαστήρια.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 20.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 16/05/2022  Λήξη: 15/07/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π. 38431
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114 της Χώρας
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
international@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση