ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5973
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
- Διεύθυνση Πρόνοιας / Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Εποπτείας και Ελέγχων
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση συνδέεται άμεσα τόσο με τον Στόχο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου
Καλαμάτας «Καλαμάτα 2020:Βιώσιμη και Έξυπνη Πόλη», όσο και με τον Ειδικό Στόχο 2Α6.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv του ΕΠ «Πελοπόννησος». Η δράση αναμένεται να συμβάλλει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και στην προαγωγή της υγείας των πολιτών σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καλαμάτας. Στα προσδοκώμενα οφέλη, εκτός από τις εξετάσεις πρόληψης και τα άμεσα αποτελέσματα αυτών, θα είναι και η ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών του Δήμου Καλαμάτας, μέσα από την προβολή του
προγράμματος και την διάχυση των αποτελεσμάτων αυτού, γύρω από την αξία της προληπτικής ιατρικής και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δράση θα υλοποιηθεί με:
1. την αξιοποίηση εφαρμογών Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ιατρική και την πρόληψη,
2. με τη χρήση μικρών και ανθεκτικών φορητών συσκευών, κάθε μία από τις οποίες θα αποτελείται από ένα επεξεργαστή και θα τροφοδοτείται από μπαταρία μεγάλης διάρκειας. Η συσκευή που θα τοποθετηθεί στον ωφελούμενο με τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η καθημερινότητα του, θα πραγματοποιεί ένα διαρκές καρδιογράφημα μέχρι και 2 εβδομάδες. Θα μπορεί να αποστέλλει προς το κέντρο ελέγχου ένα προειδοποιητικό σήμα κινδύνου.
Η λειτουργία της δράσης θα εποπτεύεται από ένα πληροφοριακό σύστημα, Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο θα μεταφέρονται τα δεδομένα των φορητών συσκευών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.240.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 03/06/2022  Λήξη: 05/08/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑΑ16
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5560

Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τρίπολη
Τηλ2713 601300
Κυριακή Τουρλούκη
2713 601349
ktourlouki@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση