ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/ 2022 «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (3/6/22)
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ/ ΕΣΠΑ
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 5/ 2022
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου,
γ) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι/επιχειρήσεις», στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ηλικίας 18-29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό
περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 65.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 03/06/2022  Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Η διάρκεια του προγράμματος είναι επτά (7) μήνες (πλήρης απασχόληση)
Επικοινωνία : ΟΑΕΔ
τηλ: 1555
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση