ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ AMEA ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 5654
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
Σκοπός / Στόχος : Η υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, επιδιώκοντας παράλληλα την ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, ώστε να διαβιεί με ασφάλεια και όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην εργασία, παρέχοντας φροντίδα και υποστήριξη, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και επιθυμίες του. Στο πλαίσιο αυτό στόχοι της προκηρυσσόμενης πράξης είναι:
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών,
• η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,
• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και
• η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη χρηματοδότηση έως την 30.09.2023 των δικαιούχων για τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 5-9 ατόμων με αναπηρία, ημεδαπών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής για διάρκεια 18 μηνών, εκ των οποίων:
- 3-5 άτομα θα είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, για δομές 5 έως και 7 ατόμων,
- 6-7 άτομα θα είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, για δομές 8 έως και 9 ατόμων.
Ο αριθμός των ενοίκων, δικαιούχων διεθνούς προστασίας θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η παρουσία τουλάχιστον δύο (2) ενοίκων, ημεδαπών δικαιούχων, σε κάθε δομή ΣΥΔ. Έτσι η σύνθεση των ατόμων που θα διαβιούν σε μια δομή ΣΥΔ θα συμβάλει στο μέγιστο στην επίτευξη του στόχου της δράσης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.600.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 13/05/2022  Λήξη: 25/11/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ144
- Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 98-100 Αθήνα, 11741
Πληροφορίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ,
ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΤΣΙΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΣΜΑ
Τηλ.: 2131501538, 2131501517, 2131501212
Fax: 2131501501
Email: spiliotis@mou.gr, entotsika@mou.gr, dkosma@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση