ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5823
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Εποπτευόμενοι από την περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχει η Περιφέρεια με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες.
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στην ενίσχυση, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς και υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ωφελούμενοι της δράσης είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δράση συμβάλλει στον ειδικό στόχο 2Α2.1 «Βελτίωση της θέσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και διατήρηση θέσεων απασχόλησης».
Σκοπός της δράσης είναι οι ωφελούμενοι αφενός να ενισχύσουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές τους δεξιότητες, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφετέρου να αναπτύξουν νέες –οριζόντιες – διεπαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης, μέσης διάρκειας 140 ωρών, τα οποία ως προς το σκέλος των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Επιπλέον, το σύνολο των συμμετεχόντων θα μετάσχει σε διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της δράσης προβλέπονται τα εξής:
- Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.
- Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη που θα συμπληρώνει και θα εξατομικεύει την οριζόντια διεπαγγελματική κατάρτιση.
- Πιστοποίηση των προσόντων των συμμετεχόντων.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.800.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/05/2022  Λήξη: 15/06/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ119
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σταματίνα Ξύγκου
τηλ: 2713 601387
sxygou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση