ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 5901
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών)
- Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Σελίδα 4
 ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε τουλάχιστον 9.000 ανέργους αποφοίτους Α΄θμιας, Β΄θμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε νέες ειδικότητες και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις διαφόρων κλάδων αιχμής της οικονομίας, τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την ένταξη / επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενέργειες της Πράξης:

Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ωφελούμενων - Συμβουλευτική καθοδήγηση
Επαγγελματική Κατάρτιση
Πιστοποίηση
Συντονισμός, Διαχείριση & Παρακολούθηση των έργων - Δημοσιότητα
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 13/05/2022  Λήξη: 10/06/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΑπΚΟ 11
Επικοινωνία : Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Τηλ210 5271305
Π. Τσέργα
210 5271123
ptserga@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση