ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5819
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Εποπτευόμενοι από την Περιφέρεια φορείς ή/και άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχει η Περιφέρεια με σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητες
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της δράσης είναι:
- Η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων
- Η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων
Η αναγκαιότητα της δράσης προκύπτει από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τις δυσμενείς επιπτώσεις της επιδημίας covid 19 στην περιφερειακή αγορά εργασίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα ανωτέρω δεδομένα προσδιορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του περιεχομένου και της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
Α. Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και εξατομικευμένης παρακολούθησης / υποστήριξης, ενδεικτικής διάρκειας 20 ωρών, στο πλαίσιο της οποίας διενεργούνται:
- Διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων.
- Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
- Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Β. Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, μέσης συνολικής διάρκειας 520 ωρών, με συνδυασμό α) θεωρητικής κατάρτισης με στόχο τη συμπλήρωση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων (ψηφιακές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες, συστημικές δεξιότητες), β) θεωρητικής επαγγελματικής κατάρτισης, και γ) πρακτικής άσκησης σε θέσεις συναφείς με το πρόγραμμα θεωρητικής επαγγελματικής κατάρτισης.
Γ. Πιστοποίηση ωφελούμενων.
Δ. Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.500.000,00
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/04/2022  Λήξη: 30/05/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Συγκριτική Αξιολόγηση προτάσεων
Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ118
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.eydpelop.gr/ΔιεύθυνσηΑλεξάνδρου Σούτσου 35, 221 32 ΤρίποληΤηλ2713 601300Φαξ2710 234711
Σταματίνα Ξύγκου

2713 601387
sxygou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση