ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή δημοτικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 5898
Κατηγορία Δικαιούχων : ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Oι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτουν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6a του Άξονα Προτεραιότητας 14Β του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17, και ειδικότερα στη Δράση 14B.6a.26.1 με τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων και δημιουργία Πράσινων Σημείων σε Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες». μέσω της παρούσας πρόσκλησης χρηματοδοτούνται νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα:
• Προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης
• Προμήθειες εξοπλισμού δικτύων συλλογής (π.χ. κάδοι) ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που δεν υπάγονται στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού του Ν.4819/2021
• Προμήθειες εξοπλισμού τοπικής κομποστοποίησης χωριστά συλλεγέντων οικιακών βιοαποβλήτων
• Προμήθειες πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και υποστήριξης της εφαρμογής των προτεινόμενων συστημάτων Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) διαλογής στην πηγή
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 40.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/05/2022  Λήξη: 20/06/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 14B.6a.26.1.Άμεση Αξιολόγηση
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ.Χ. Συρόπουλος,
τηλ. 213214 2294,
email: m.syropoulos@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση