ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

«ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για τα έτη 2021-2022
Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Κωδικός Πρόσκλησης: ΣΑΠ-2022
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τη σύνταξη των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 13.622.640,00 € για το έτος 2022
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 09/05/2022  Λήξη: 27/05/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Χρήσιμος Σύνδεσμος: - https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2022/04/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%91%CE%A0_%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-2022.pdf
Επικοινωνία : Πράσινο Ταμείο
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
εσωτ. 112
Fax : 210 5241833
Email: sap@prasinotameio.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση