ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Υγείας & Περιβάλλοντος της ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 5649
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος σε φυσική (έρευνες, μελέτες, δράσεις πρόληψης κ.λ.π.) και ηλεκτρονική μορφή στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων - Ασωπού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού).
Η συμβολή του Παρατηρητηρίου στοχεύει: α) στην καταγραφή και εκτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής, β) στην υιοθέτηση ενός σύνθετου πλέγματος πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας που περιλαμβάνουν, την έγκαιρη και έγκυρη ανίχνευση των κίνδυνων για την υγεία που εκπορεύονται από το περιβάλλον, καθώς και προτάσεις για την εγκατάσταση περισσότερο αποτελεσματικών (και προληπτικού χαρακτήρα) συστημάτων αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων αυτών και γ) στην διαμόρφωση προτάσεων ελαχιστοποίησης της περιβαλλοντικής όχλησης και αναβάθμισης των περιβαλλοντικών συνθηκών, βελτίωση της προστασίας της υγείας των κατοίκων και των εργαζομένων στην
περιοχή.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίου Δημόσιας Υγείας & Περιβάλλοντος σε φυσική (έρευνες, μελέτες, δράσεις πρόληψης κ.λ.π.) και ηλεκτρονική μορφή στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων - Ασωπού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΟΧΕ/ΛΑΠ Ασωπού).
Περιλαμβάνονται ενδεικτικά :
• Δράσεις διερεύνησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης του προφίλ υγείας του τοπικού πληθυσμού και πρόληψης, για την εκτίμηση των κινδύνων του τοπικού πληθυσμού.
• Δράσεις κωδικοποίησης των εστιών ρύπανσης και τη διασφάλιση του περιβαλλοντικού κεκτημένου.
• Ανάπτυξη εργαλείων ΤΠΕ για τη συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων (περιβαλλοντικών & υγείας) και τον σχεδιασμό δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισής τους.
• Ηλεκτρονική/ ψηφιακή παροχή τεχνογνωσίας και πρωτογενών – δευτερογενών δεδομένων σε φορείς, επιστημονική κοινότητας και πολίτες.
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένου και του ευρύ κοινού) για την πρόληψη της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 14/03/2022  Λήξη: 17/06/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
- Κωδικός Πρόσκλησης: 89
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
(Λαμία)
Πληροφορίες: Μ. Σακελλάρη
Τηλ.: 2231350912, 22313-50900
Email: msakellari@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση