ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ"


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3443
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τ.Α.
- Προώθηση της απασχόλησης
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : - οι Δομές και οι Δράσεις θα συμβάλλουν στη δομημένη, συγκροτημένη και συστηματική
αναγνώριση των αναγκών και του πλαισίου διαμόρφωσης στοχευμένων/εξατομικευμένων προγραμμάτων
προώθησης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και στην επιχειρηματικότητα και,
- η παρούσα Δράση συμβάλλει στην ανάπτυξη της «πολλαπλής διαλειτουργικότητας» ανάμεσα
στις ανάγκες ενδυνάμωσης και προώθησης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και στην
επιχειρηματικότητα, παράλληλα με ενέργειες κοινωνικής καινοτομίας, ανάπτυξης κοινωνικών οικονομιών κλίμακας,
προώθησης κοινωνικών συνεργιών, αξιοποίησης των διαδημοτικών δράσεων και των κοινών εργαλείων για την
προετοιμασία και την παρακολούθηση της προώθησης των ανέργων σε θέση/δραστηριότητα απασχόλησης, στην
εξατομικευμένη παρακολούθηση της βιωσιμότητας της νέας θέσης απασχόλησης σε συνεργασία με τους
εργοδότες κ.λπ
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : H Δράση περιλαμβάνει Δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα, με έμφαση σε έρευνες
- της κινητικότητας
- της δυναμικής της τοπικής αγοράς εργασίας
- της συνδυαστικής διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα με τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων και μεθόδων, στο πλαίσιο του “Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ”.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 900.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/03/2019  Λήξη: 31/05/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Υπεύθυνος: Σμυρνής Παναγιώτης
τηλ. 2105745826 εσ. 279
e-mail: defd@asda.gr .
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση