ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5744
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Η ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών και η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, των δασών και των θαλασσών
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι να πραγματοποιηθούν έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού. η δράση συνδέεται με τον Ειδικό Στόχο 2 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών και των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020»» και συνδράμει στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 3.4.1 «Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος » του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έργα εξωτερικού υδραγωγείου (δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς, αντλιοστάσια κ.α.) συμπεριλαμβανομένων και αυτών της επεξεργασίας του ύδατος (π.χ. ταχυδιυλιστήρια). Επίσης, θα εξεταστούν έργα που αφορούν σε προστασία της ανθρώπινης υγείας από κατανάλωση ακατάλληλου πόσιμου νερού.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 300.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 04/04/2022  Λήξη: 26/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ23
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5537
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Τρίπολη
Τηλ2710 2228817
Νικόλαος Ρουμελιώτης
τηλ: 2710 222881
nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση