ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Σύστημα Τηλεϊατρικής – Τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 5763
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ – Αναπτυξιακοί Οργανισμοί που έχουν έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι με την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω προγραμματικών συμβάσεων
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της Δράσης, είναι η αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών, για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών του συγκεκριμένου πληθυσμού της περιοχής ΤΑΠΤοΚ,(κάτοικοι των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης/ πλην αστικού ιστού ) συνεισφέροντας στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, βελτιώνοντας παράλληλα, αισθητά, το επίπεδο διαβίωσης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων ως προς τις ανάγκες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών υγείας, με δυσκολίες
πρόσβασης σε αντίστοιχες υπηρεσίες υγείας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών του συγκεκριμένου πληθυσμού της περιοχής ΤΑΠΤοΚ (κάτοικοι των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης πλην αστικού ιστού). Περιλαμβάνει:
- δημιουργία και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας) για κάθε άτομο που ανήκει στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, άτομα με χρόνιες ψυχικές και λοιπές παθήσεις κλπ.), με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
- δημιουργία/ λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και για τη δυνατότητα διαβίβασης των αναγκαίων ιατρικών πληροφοριών/ δεδομένων στις αντίστοιχες μονάδες/φορείς υγείας (α’ βαθμιας, β’ βαθμιας, Ψυχικής Υγείας κλπ.)
- δημιουργία «δικτυακού κοινωνικού χάρτη»/ βάσης δεδομένων, όπου θα καταγράφονται οι ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες, οι πληροφορίες της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, καθώς και η αντιστοίχιση με τις δομές Υγείας που υφίστανται πλησίον τους
- παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας, είτε μέσω ειδικών τηλειατρικών συσκευών (π.χ. καρδιογράφου, οξυμέτρου κλπ.), είτε μέσω άμεσης τηλεφωνικής ιατρικής βοήθειας από το ιατρικό κέντρο υποστήριξης ανάπτυξη και λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 1.200.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 06/04/2022  Λήξη: 28/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ24
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5538

Επικοινωνία : Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Τρίπολη
Τηλ: 2710 222881
Νικόλαος Ρουμελιώτης
τηλ: 2710 222881
nroumeliotis@arkadia2020.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση