ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Gender and social, economic and cultural empowerment


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Yπουργεία
• OTA
• ΜΚΟ
• Εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα
• Διεθνείς ερευνητικές οργανώσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Ισότητα Φύλων
Σκοπός / Στόχος : Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερης κατανόησης των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των φύλων στους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη τις διασταυρώσεις μεταξύ του φύλου και άλλων κοινωνικών κατηγοριών, όπως η εθνικότητα, η κοινωνική καταγωγή, η αναπηρία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός και οι σωρευτικές επιπτώσεις πολλαπλών μορφών των διακρίσεων και των μειονεκτημάτων. Αναμένεται η παροχή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης στη διαιώνιση ή την κατάρριψη των στερεοτύπων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Πρόταση θεωρητικού πλαισίου για την κατανόηση της διαμόρφωσης έμφυλων ιεραρχιών εξουσίας που οδηγούν σε συστηματικές και δομικές μορφές διακρίσεων, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες και βία με βάση το φύλο.
• Ανάλυση των αλληλεπιδράσεων ισχύος και των εμποδίων στην ισότητα των φύλων στη λήψη πολιτικών και αποφάσεων, στην απασχόληση και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στο χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, στις ρυθμίσεις για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
• Πρόταση συγκεκριμένων πρακτικών λύσεων, καινοτόμων εργαλείων για την εξάρθρωση των δομικών και συστηματικών ριζών της άνισης κατανομής ισχύος μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλα τα επίπεδα και να προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών. Ενθαρρύνεται έντονα η διεθνής συνεργασία, καθώς και η ανάπτυξη προσεγγίσεων κοινωνικής καινοτομίας, οι οποίες μπορούν να προωθήσουν νέες κοινωνικές πρακτικές
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 20/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Για την υποβολή πρότασης προϋποτίθεται σύμπραξη στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία νομική οντότητα από κράτος-μέλος της ΕΕ και άλλοι δύο φορείς από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή από χώρες με το καθεστώς των συνδεδεμένων χωρών
Επικοινωνία : Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail: praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/)
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση