ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση ΙΧ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δαπάνες:
- δράσεις κατασκευής ή προκατασκευής και τοποθέτησης ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ
- δράσεις κατασκευής χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 35.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 18/04/2019  Λήξη: 31/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2024
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Μπέσιου, Ε. Κουτούκη
Τηλέφωνο: 213 136 4974 - 4739
Email: s.mpesiou@ypes.gr, e.koutouki@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση