ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Return and readmission of irregular migrants in the EU


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• ΜΚΟ
• Διεθνείς ερευνητικές οργανώσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Μεταναστευτικό - Προσφυγικό ζήτημα
Σκοπός / Στόχος : Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν στην υποστήριξη της διακυβέρνησης της ΕΕ, για τη μετανάστευση αξιολογώντας τους φραγμούς και τους παράγοντες που επιτρέπουν την πολιτική επιστροφής και επανεισδοχής της, και ιδίως όσον αφορά τα εμπόδια στην επανεισδοχή στις χώρες προέλευσης. Ακόμη, θα πρέπει να προτείνουν τρόπους διεθνούς συνεργασίας για τη μετανάστευση μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών της και των χωρών προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών. Να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις για την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Υποστήριξη της διακυβέρνησης της ΕΕ για τη μετανάστευση, αξιολογώντας τα εμπόδια και τους παράγοντες που επιτρέπουν την πολιτική επιστροφής και επανεισδοχής, και ιδίως όσον αφορά τα εμπόδια στην επανεισδοχή στις χώρες προέλευσης.
• Πρόταση τρόπων διεθνούς συνεργασίας για τη μετανάστευση μεταξύ της ΕΕ και χωρών προέλευσης και διέλευσης μεταναστών.
• Εξέταση εναλλακτικών λύσεων για την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες προέλευσης και διέλευσης και αξιολόγηση συσχέτισης με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικούς και οικονομικούς συμβιβασμούς αυτών των επιλογών.
• Ανάπτυξη συστάσεων με βάση τις αναλύσεις των ενδιαφερομένων και των οικονομικών και πολιτικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με αυτές.
• Ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για την ανάλυση και αξιολόγηση των στρατηγικών διαπραγμάτευσης και των θέσεων των διεθνών παραγόντων για τη μετανάστευση.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Για την υποβολή πρότασης προϋποτίθεται σύμπραξη στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία νομική οντότητα από κράτος-μέλος της ΕΕ και άλλοι δύο φορείς από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή από χώρες με το καθεστώς των συνδεδεμένων χωρών.
Επικοινωνία : Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail: praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/)
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση