ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Media for democracy – democratic media


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Yπουργεία
• OTA
• ΜΚΟ
• Εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα
• Διεθνείς ερευνητικές οργανώσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
- Τοπική Δημοκρατία
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις αναμένεται να εξετάζουν υπό ποίες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών κατάρτισης, σταδιοδρομίας και εργασίας, παραδοσιακά και νέα μέσα και δημοσιογραφία λειτουργούν στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η έρευνα πρέπει να αναλύσει εάν και πώς εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και πώς αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω καλύτερης εκπαίδευσης, ενίσχυσης των δεοντολογικών προτύπων και ικανοτήτων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με επαγγελματικά διλήμματα δημοσιογράφων), ρύθμισης και κανόνων για τα μέσα ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ
ενδιαφερόμενων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, των μέσων ενημέρωσης, της βιομηχανίας). Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στις επιπτώσεις των σύγχρονων, τεχνολογικά διαμεσολαβούμενων διαμορφώσεων για την
πολιτική εκπροσώπηση των πολιτών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα θα πρέπει να συμβάλλουν σε όλα τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα:
• Τρόποι με τους οποίους οι πολίτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να συμβάλουν σε μια υγιή και αναζωογονημένη δημοκρατία μέσω των Μέσων Ενημέρωσης.
• Βελτιωμένη ποιότητα, λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών παραγωγής και διανομής των Μέσων Ενημέρωσης και συμβολή σε ένα πιο ανθεκτικό δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο.
• Βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών και της λήψης αποφάσεων μέσω της διαφωτισμένης πρόσβασης σε πλουραλιστικό περιεχόμενο Μέσων Ενημέρωσης.
(λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 20/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail: praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/)
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση