ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
- Δράσεις για σχολικές μονάδες
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για:
Α) Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών
μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας,
Β) Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών
Γ) Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων
στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
Δ) Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
α) στην εκπόνηση νέων μελετών ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και των τευχών δημοπράτησης, για τα σχολικά κτίρια. Βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των παραπάνω μελετών, αποτελεί η έγκρισή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
β) Στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στις εγκεκριμένες μελέτες μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση (κατά περίπτωση) και έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 52.500.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 18/04/2019  Λήξη: 28/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2024
Ειδικές πληροφορίες : Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα:
α) Δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες για χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα.
β) Δράσεις που έχουν τη δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα προγράμματα.
γ) Εκπονηθείσες μελέτες ή εκτελεσθέντα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που έχουν ήδη
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους ή από άλλα προγράμματα.
Επικοινωνία : - Πληροφορίες: Σ. Μπέσιου, Ε. Κουτούκη
- Τηλέφωνο: 213 136 4974 - 4739
- Email: s.mpesiou@ypes.gr, e.koutouki@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση