ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Socio-economic effects of ageing societies


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Yπουργεία
• OTA
• ΜΚΟ
• Εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα
• Διεθνείς ερευνητικές οργανώσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις θα πρέπει να αναλύουν, με διεπιστημονική προσέγγιση, το μεταβαλλόμενο δημογραφικό προφίλ της Ευρώπης, δίνοντας προσοχή στις ετερογενείς τάσεις και εξελίξεις στα διάφορα κράτη-μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες (ιδανικά σε περιφερειακό επίπεδο). Τα έργα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την προσαρμογή των γηρασκουσών κοινωνιών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Ανάλυση των επιπτώσεων της γήρανσης των κοινωνιών στην παραγωγικότητα, την κοινωνία, την απασχόληση (ανά φύλο, τομέα, επαγγελματική ομάδα και απαιτούμενων δεξιοτήτων), τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόσβαση σε (ψηφιακές) δημόσιες υπηρεσίες και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, διατηρώντας παράλληλα την επάρκεια των υπηρεσιών.
• Πρόταση μέτρων πολιτικής που βασίζονται στη γνώση για μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και εξερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με τη γήρανση, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζονται σε) των πολιτιστικών παραγόντων, της γονιμότητας, της μετανάστευσης, της οικογενειακής φροντίδας, της καταπολέμησης της γήρανσης, της ενεργού γήρανσης, της αναβάθμισης δεξιοτήτων και των πολιτικών αναπροσαρμογής δεξιοτήτων.
• Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ηλικιακού διαχωρισμού, προωθώντας παράλληλα τα οφέλη από τη συσσώρευση εμπειρίας και γνώσης που βασίζεται σε συμπεριληπτικές και διαλογικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού εργασίας που είναι κατάλληλος για τους κατόχους εργασίας και που βασίζεται στη δική τους εμπειρία.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 20/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Για την υποβολή πρότασης προϋποτίθεται σύμπραξη στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία νομική οντότητα από κράτος-μέλος της ΕΕ και άλλοι δύο φορείς από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή από χώρες με το καθεστώς των συνδεδεμένων χωρών.
Επικοινωνία : Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail: praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/)
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση