ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

The impact of inequalities on democracy


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Yπουργεία
• OTA
• ΜΚΟ
• Εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα
• Διεθνείς ερευνητικές οργανώσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Οι καθοριστικοί παράγοντες της macro-level μετανάστευσης έχουν συνδέσει δομικούς παράγοντες και μια σειρά κοινωνικών διαδικασιών με τα αποτελέσματα της μετανάστευσης. Ωστόσο, υπάρχει μια ένδεια ερευνών ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα μεσοκοινωνικά και μικροατομικά επίπεδα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ως προς τους καθοριστικούς παράγοντες σε μακροεπίπεδο που διαδραματίζουν ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων για μετανάστευση ή όχι.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Ολοκληρωμένη βάση στοιχείων για την εξήγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου των διαφόρων ανισοτήτων (κοινωνικοοικονομικές, ανά φύλο, αναπηρία, χωρική, εθνική διάσταση κ.λπ.) σχετικά με την πολιτική συμμετοχή, τη δημοκρατική ποιότητα και σταθερότητα.
• Ανάπτυξη, επικύρωση και πιλοτική εφαρμογή στρατηγικών, πολιτικών και σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση ανισοτήτων, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και την ανθεκτικότητα σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, και σε τοπικό επίπεδο.
• Στρατηγικές, ρυθμίσεις και πολιτικές για την υποστήριξη της ένταξης των περιθωριοποιημένων ομάδων στη δημοκρατική και συμμετοχική διαδικασία.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 20/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Για την υποβολή πρότασης προϋποτίθεται σύμπραξη στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον μία νομική οντότητα από κράτος-μέλος της ΕΕ και άλλοι δύο φορείς από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή από χώρες με το καθεστώς των συνδεδεμένων χωρών.
Επικοινωνία : Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail: praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/)
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση