ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας εναντίον των παιδιών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• Ιδιωτικοί Φορείς
• Κεντρική διοίκηση
• MKO
• Σύνδεσμοι/Σωματεία
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : • πρόληψη και καταπολέμηση σε όλα τα επίπεδα όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ άλλων, με την προώθηση όσων ορίζονται στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
• πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, των νέων και άλλων ομάδων σε κίνδυνο, όπως ΛΟΑΤΚΙ και ατόμων με αναπηρίες
• υποστήριξη και προστασία όλων των άμεσα και έμμεσα θυμάτων των μορφών της βίας που αναφέρονται ανωτέρω, όπως θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας που διαπράττεται εντός της οικογένειας ή εντός στενών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών ορφανών ως αποτέλεσμα ενδοοικογενειακών εγκλημάτων, και υποστήριξη και διασφάλιση ίδιου επιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση για τα θύματα της έμφυλης βίας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης·
• ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση για επαγγελματίες.
• σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων, ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων εργασίας, πλατφόρμας συντονισμού και ομάδων·
• σχεδιασμός υπηρεσιών και μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων.
• ανταλλαγή καλών πρακτικών, αμοιβαία μάθηση.
• χαρτογράφηση των συστημάτων συλλογής δεδομένων.
• δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών και συστημάτων συλλογής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης υποθέσεων.
• αξιολόγηση των τάσεων του φαινομένου της βίας, συλλογή δεδομένων και ανάλυση του αντίκτυπου των πολιτικών πρόληψης και των αντιδράσεων.
• στοχευμένες δραστηριότητες επικοινωνίας/ προώθησης που θα στοχεύουν στο συντονισμό απαντήσεων στη βία κατά των παιδιών.
• ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτιση για επαγγελματίες, με συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματίες που εργάζονται απευθείας με παιδιά (π.χ. επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 30.500.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 12/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η πρόταση υποβάλλεται από σύμπραξη τουλάχιστον 2 φορέων-δικαιούχων
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2021
Επικοινωνία : EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση