ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• Ιδιωτικοί Φορείς
• Κεντρική διοίκηση
• MKO
• Σύνδεσμοι/Σωματεία
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και του αντίκτυπου των μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών (υπάρχοντες ή υπό δημιουργία) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η ενεργός συμμετοχή των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών είναι ουσιαστικής σημασίας καθώς συμβάλλει στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και διασφαλίζει περισσότερες συστημικές αλλαγές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατανομή επαρκών πόρων για
νέους και υπάρχοντες μηχανισμούς συμμετοχής των παιδιών, μέσω της εκπαίδευσης για την ιθαγένεια, την ισότητα και τη συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες στα σχολεία, την ανάπτυξη ικανοτήτων για ενήλικες για το πώς να συμμετέχουν σε συζητήσεις με τα παιδιά με ουσιαστικό τρόπο και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για παιδιά.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • θέσπιση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων προγραμμάτων και μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων·
• παροχή υποστήριξης και διεύρυνση του λειτουργικού πεδίου των υπαρχόντων μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών με στόχο την ενσωμάτωσή τους στις ευρύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στο δημοκρατικό σύστημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο·
• αμοιβαία μάθηση, δραστηριότητες κατάρτισης, ανταλλαγή καλών πρακτικών, συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού καλών πρακτικών·
• δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών˙
• δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για παιδιά και ενήλικες σχετικά με το δικαίωμα να ακούγονται και να συμμετέχουν στα κοινά.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.010.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 15/05/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η μέγιστη επιδότηση ανά έργο κυμαίνεται από 2.500.000 έως 4.000.000 ευρώ.
Επικοινωνία : EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση