ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ευρωπαϊκή Μνήμη


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• Κεντρική διοίκηση
• MKO
• Σύνδεσμοι/Σωματεία
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στον εορτασμό καθοριστικών γεγονότων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών και των συνεπειών των αυταρχικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων, και στην ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών για την κοινή τους ιστορία, πολιτισμό, πολιτιστική κληρονομιά και αξίες, ενισχύοντας έτσι την κατανόησή τους για την Ένωση, την προέλευση, τον σκοπό, την ποικιλομορφία και τα επιτεύγματά της και τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης και ανεκτικότητας.
Οι ειδικότεροι στόχοι της πρόσκλησης είναι οι εξής:
• Μνήμη, έρευνα και εκπαίδευση σχετικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν υπό ολοκληρωτικά καθεστώτα
• Αντίσταση, δημοκρατική μετάβαση και δημοκρατική εδραίωση στην Ε.Ε
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα αναμένεται να:
• περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους οργανισμών (δημόσιες αρχές, κοινωνία των πολιτών οργανισμούς, ερευνητικά και αρχειακά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, πολιτιστικούς οργανισμούς κ.λπ.) και στοχεύουν στη δημιουργία βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ αυτών των φορέων, ιδίως μεταξύ έρευνας και μνήμης, ιδρυμάτων και δημόσιων αρχών·
• αναπτύσσουν διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, διαδικτυακά εργαλεία, έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας προέλευσης, της μη τυπικής εκπαίδευσης, των δημόσιων συζητήσεων, εκθέσεις, συλλογή και ψηφιοποίηση μαρτυριών, καινοτόμες και δημιουργικές δράσεις, κ.λπ.) και να διασφαλίζουν ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι προσβάσιμες σε γυναίκες και άνδρες.
• περιλαμβάνουν άτομα από διαφορετικές ομάδες-στόχους και να διασφαλίζουν την ισόρροπη εκπροσώπηση (όσον αφορά την ηλικία, το πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο κ.λπ.) με έντονη εστίαση σε πολλαπλασιαστές (υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, κρατικοί αξιωματούχοι, διαμορφωτές κοινής γνώμης, … κ.λπ.)
• αφορούν κατά προτίμηση δράσεις σε διακρατικό επίπεδο εάν προσθέτει αξία στο έργο (που περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων και δικτύων)·
• μοιράζονται και να προωθούν τη μνήμη και την κληρονομιά των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από ολοκληρωτικά καθεστώτα καθώς και ενέργειες για τον περιορισμό της στρέβλωσης και της άρνησης·
• να καλλιεργήσουν μια κοινή κουλτούρα μνήμης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ατόμων από διαφορετικές χώρες και υπόβαθρα.

Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 8.000.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 24/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Ιδιαίτερη προτίμηση για διακρατικά έργα με σύμπραξη τουλάχιστον δύο φορέων-δικαιούχων
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2021
Επικοινωνία : EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση