ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αδελφοποιήσεις Πόλεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• MKO
• Σύνδεσμοι/Σωματεία
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Παιδεία - Κατάρτιση
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Αυτό το μέτρο στοχεύει στην υποστήριξη έργων που φέρνουν σε επαφή ένα ευρύ φάσμα πόλεων εταίρων σε μια εκδήλωση αδελφοποίησης πόλεων γύρω από θέματα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες πολιτικής. Αυτό το μέτρο θα επιδιώξει να προωθήσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και να αναπτύξει ευκαιρίες για κοινωνική συμμετοχή και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα περιλαμβάνουν εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια, δραστηριότητες κατάρτισης, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, διαδικτυακά σεμινάρια, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, συλλογή δεδομένων και διαβούλευση, ανάπτυξη, ανταλλαγές και διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.500.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 24/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δήμους από δύο επιλέξιμες χώρες (η μία τουλάχιστον να είναι κράτος-μέλος της ΕΕ)
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2021
Επικοινωνία : EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες :

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση