ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δίκτυα Πόλεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• MKO
• Σύνδεσμοι/Σωματεία
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Παιδεία - Κατάρτιση
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Οι δήμοι και οι ενώσεις που συνεργάζονται σε ένα κοινό θέμα σε μακροπρόθεσμη προοπτική ενδέχεται να επιθυμούν να αναπτύξουν δίκτυα πόλεων για να κάνουν τη συνεργασία τους πιο βιώσιμη. Η δικτύωση μεταξύ δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος φαίνεται να είναι σημαντικό μέσο για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα περιλαμβάνουν εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια, δραστηριότητες κατάρτισης, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, διαδικτυακά σεμινάρια, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, συλλογή δεδομένων και διαβούλευση, ανάπτυξη, ανταλλαγές και διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.500.000€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 24/03/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δήμους από πέντε επιλέξιμες χώρες (οι τρεις τουλάχιστον να είναι κράτη-μέλη της ΕΕ)
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2021
Επικοινωνία : EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση