ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• Διεθνείς Οργανισμοί
• Ιδιωτικοί Φορείς
• MKO
• Σύνδεσμοι/Σωματεία
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Πολιτισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας είναι έργα στα οποία συμμετέχουν πολιτιστικοί και δημιουργικοί οργανισμοί από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δίνουν σε πολιτιστικούς οργανισμούς όλων των μεγεθών τη δυνατότητα να συμπαραγωγούν, να συνεργάζονται, να πειραματίζονται, να καινοτομούν, να κινούνται και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τα δημιουργικά έργα και στην προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Διατίθεται χρηματοδότηση για 3 κατηγορίες έργων: έργα μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Εκτός από τη συμβολή στους στόχους που αναφέρονται παραπάνω, θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αφορούν τουλάχιστον μια (και όχι περισσότερες από δύο) από τις ακόλουθες προτεραιότητες:
1. Κοινό: αύξηση της πολιτιστικής πρόσβασης και συμμετοχής στον πολιτισμό καθώς και εμπλοκή και ανάπτυξη του κοινού τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο·
2. Κοινωνική ένταξη: προώθηση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στον/μέσω του πολιτισμού ιδίως/για άτομα με αναπηρίες, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και ο διαπολιτισμικός διάλογος.
3. Βιωσιμότητα: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, συνδημιουργία, υιοθέτηση και διάχυση πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πολιτισμικών δραστηριότητων.
4. Ψηφιακή μετάβαση: βοήθεια προς ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αναλάβουν ή να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση, ως απάντηση στην κρίση του COVID-19·
5. Διεθνής διάσταση: ανάπτυξη ικανοτήτων εντός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων βάσης και των μικροοργανισμών, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο – στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 68. 607. 267€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 05/05/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2021/818
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
• Για έργα μικρής κλίμακας, μια πρόταση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να υποβάλλεται από μια σύμπραξη από τουλάχιστον 3 φορείς από 3 χώρες του προγράμματος
• Για έργα μεσαίας κλίμακας, μια πρόταση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να υποβάλλεται από μια σύμπραξη από τουλάχιστον 5 φορείς από 5 χώρες του προγράμματος
• Για έργα μεγάλης κλίμακας, μια πρόταση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να υποβάλλεται από μια σύμπραξη από τουλάχιστον 10 φορείς από 10 χώρες του προγράμματος
• Η μέγιστη διάρκεια των έργων φθάνει τους 48 μήνες.
Επικοινωνία : Για το Υπο-πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νικηταρά 1, 106 78, Αθήνα
Τηλ.: (0030) 210-3313848, 210-3810348, 210-3230894
Fax: (0030) 210-3310796
E-mail: ced.greece@culture.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση