ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Union Values


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ), ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • OTA
• Ιδιωτικοί Φορείς
• Κεντρική διοίκηση
• MKO
• Σύνδεσμοι/Σωματεία
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Τοπική Δημοκρατία
Σκοπός / Στόχος : Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η προστασία, η προώθηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με Θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες της ΕΕ με την υποστήριξη τοπικών, περιφερειακών και/ή εθνικών πολιτών κοινωνικών οργανώσεων και αυξάνοντας την ικανότητά τους, ενισχύοντας έτσι επίσης την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη και το σεβασμό του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην ΕΕ.
Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι να επιλέξει και να υποστηρίξει περιορισμένο αριθμό ενδιάμεσων φορέων στο μεγαλύτερο αριθμό των κρατών-μελών, ικανών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων μεγάλου αριθμού οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή/και εθνικό επίπεδο στους τομείς που καλύπτονται από του προγράμματος CERV, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής υποστήριξης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Χρηματοδοτική υποστήριξη ΜΚΟ
• Ανάπτυξη ικανοτήτων ΜΚΟ για την προώθηση των αρχών του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 51.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 29/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Η μέγιστη επιδότηση ανά έργο κυμαίνεται από 2.500.000 έως 4.000.000 ευρώ.
- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 692/2021
Επικοινωνία : EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση