ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (ΔΛΤ)
- Δήμοι (στους Οργανισμούς των οποίων περιλαμβάνονται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία (ΔΛΓ))
Θεματικός τομέας : - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Αλιευτικοί λιμένες - Καταφύγια
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δήμων στους οποίους λειτουργούν Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, για τη σύνταξη /επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους. Στόχος είναι η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών των ΔΛΤ και των ΔΛΓ, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους σύμφωνα με τις οδηγίες και κανονισμούς της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προβλέπονται δράσεις που αφορούν στην εκπόνηση/επικαιροποίηση των παρακάτω κατηγοριών μελετών:
Α. Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού
- Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένων (ΠΕΑΛ)
- Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan)
Β. Τεχνικές Μελέτες
- Μελέτη στα πλαίσια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
- Μελέτη οριοθέτησης χερσαίων και εξομοιούμενων ζωνών λιμένα
- Λοιπές μελέτες που αφορούν στη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών υποδομών
Γ. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με την προϋπόθεση σε αυτές να μην περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών.
Επίσης προβλέπονται δράσεις παροχής
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 34.300.000,00 ευρώ (€)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/04/2019  Λήξη: 20/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2024
Ειδικές πληροφορίες : - Οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να διακρίνονται από μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης
προβλημάτων και κάλυψης αναγκών μιας λιμενικής υποδομής.
- Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα:
α) Δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες για χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα.
β) Δράσεις που έχουν τη δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα.
Επικοινωνία : - Πληροφορίες: Σ. Μπέσιου, E. Κουτούκη
- Τηλέφωνο: 213 136 – 4974, 4739
- email: s.mpesiou@ypes.gr, e.koutouki@ypes.g
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση