ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3 : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ »


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Water Managment / Διαχείριση Υδάτων ΕΟΧ 2014 - 2021 (Programme D)
Φορέας χρηματοδότησης : Διεθνείς Οργανισμοί
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 5731 (ΕΟΧ)
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
• Σύνδεσμοι Ύδρευσης- Αποχέτευσης
• Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα
• Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016, Πανεπιστήμια, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στην περίπτωση που έχουν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση υποδομών / προμηθειών για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Θα χρηματοδοτηθούν:
1. Έργα παροχής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης (προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης ή αναβάθμιση παλαιών μονάδων αφαλάτωσης), τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
2. Έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαρροών και τη μείωση της απώλειας υδρευτικού νερού, τα οποία θα συνδυαστούν με καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες.
Οι δύο τύποι έργων μπορούν να υποβληθούν στην ίδια πρόταση χρηματοδότησης, στην περίπτωση που ένας δικαιούχος έχει ανάγκες και στις δύο θεματικές ενότητες.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.450.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 09/03/2022  Λήξη: 27/05/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: Output_1_1_02
Επικοινωνία : ΥΠΕΝ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ/ Τομέας Περιβάλλοντος
Πληροφορίες: Γ. Παρνασσάς
Σ. Μαραβελής
Τηλ.: 2131500953
2131500963
E-mail: gparnassas@mou.gr
smaravelis@mou.gr
Web: www.eysped.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση