ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Creative Europe - European Cooperation Projects/ Τρεις (3) Προσκλήσεις για τα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) :
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : Δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι τρεις νέες προσκλήσεις των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας
για το 2022: για τα Σχέδια Μικρής Κλίμακας, τα Σχέδια Μεσαίας Κλίμακας και τα Σχέδια Μεγάλης Κλίμακας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη, 2021-2027». Οι βασικοί στόχοι των προσκλήσεων είναι οι εξής:
1. Ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών,
2. Ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν το ταλέντο, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδοτούνται συνολικά περίπου 130 έργα (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 68.607.267€
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 31/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
Επικοινωνία : http://creative-europe.culture.gr/epikoinonia/
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση