ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Horizon Impact Award 2022


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Το Βραβείο μπορούν να διεκδικήσουν νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα ή/και ομάδες νομικών οντοτήτων που υλοποίησαν έργα στο πλαίσιο το Προγράμματος «Ορίζοντα 2020» (2014-2020) ή του 7ου Προγράμματος
Πλαίσιο (2007-2013), των οποίων μπορεί να αποδειχθεί ο θετικός τους αντίκτυπος στην κοινωνία και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής.
Θεματικός τομέας :
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ανακοίνωσε το «Horizon Impact Award» για το 2022, το θεσμό που επιβραβεύει ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την ίδια την ΕΕ, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ευρύ θετικό
αντίκτυπο στην κοινωνία.
Το Βραβείο θα δώσει τη δυνατότητα σε άτομα ή ομάδες να επιδείξουν τις καλές πρακτικές και τα επιτεύγματά τους, ενθαρρύνοντας άλλους δικαιούχους να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο της έρευνάς τους.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Το Βραβείο αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα πλέον σημαντικά και επιδραστικά ερευνητικά αποτελέσματα, με μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο, τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) ή του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (2007- 2013) (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 150000 Ευρω
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 08/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Πληροφορίες: Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
international@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση