ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3542
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα ανάθεσης και εκτέλεσης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα πρόσκληση έχει σκοπό την χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων του υδατικού διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Λαμβάνοντας υπόψη τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών καθώς και το σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου προγραμματίζονται παρεμβάσεις που θα αφορούν σε:

- δράσεις υλοποίησης υποδομών για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/02/2019  Λήξη: 19/04/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Οι προτάσεις που πρόκειται να υποβληθούν, θα πρέπει κατ' ελάχιστο να έχουν υποβληθεί μελέτες, για δε τα υποέργα προμηθειών θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο τεκμηρίωση κόστους.
- Συγκριτική Αξιολόγηση
Επικοινωνία : Υπεύθυνος: Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
τηλ: 2251352022
e-mail: emouflouzellis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση