ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υπομέτρο 2.1 "Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών"


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Κατάρτιση/ Συμβουλές/ Συνεργασίες
Φορέας χρηματοδότησης : ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΤΕΑΑ)/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Νομικό Πρόσωπο
- Δημόσιοι Φορείς
- Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ)
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Παιδεία - Κατάρτιση
- Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς,
χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε παρεχόμενη συμβουλή, με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα (απλοποιημένου κόστους), σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 1(β) του καν. (ΕΕ) 1303/2013.
- Στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 80.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 04/04/2022  Λήξη: 04/04/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Το Υπομέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση